Opdræt Availa – forbered din kvie til en god start som malkeko

28-02-2018

Af Kvægfaglig ansvarlig Jannie Rodenberg Ugelvig, Vitfoss

Får du fokus på klovsundheden allerede hos dit opdræt, giver det dig et forspring i bekæmpelsen af digital dermatitis (DD) hos de malkende køer. Derfor vil en effektiv strategi for god klovsundhed hos malkekøer også indbefatte stor fokus på opdrættet, da DD ellers vil blive kontinuerligt overført, efterhånden som kvierne kælver og flyttes over blandt de malkende køer, og så er du jo lige vidt.

Universitetsforsøg har vist, at rammes en kvie af DD i opvækstperioden, vil den i første laktation i gennemsnit mangle 350 l mælk, have en reduceret frugtbarhed og højst sandsynligt også have en reduceret klovsundhed i denne og efterfølgende laktationer (kilde: Gomez et al. 2015).

Når forekomsten af DD skal vurderes, er det vigtigt at forholde sig til, hvilket stadie infektionen er på. Her inddeles de på en skala fra M0 til M4, som illustreret i figur 1.

Stadier Og Cyklus For Dd

Figur1: Stadier og cyklus for DD. MO: Den raske klov, M1: Tidlig/subklinisk stadie, M2: Akut stadie, åbent sår (meget smertefuld for dyret), M3: Helende stadie (efter behandling), M4: Kronisk stadie, behåret og evt. vorter. M4.1: Kronisk stadie, hvor et akut (M2) udbrud er på vej.

 

Dyr med stadierne M2 og M4 (og M4.1) er dem, der er vigtige at holde fokus på, da de kan være meget smertefulde for dyret, men det er også her, hvor smitterisikoen er størst.

Mineralblandingen Opdræt Availa har i universitetsforsøg vist at være meget effektiv i bekæmpelsen af DD. Vitfoss har i perioden fra august 2015 til oktober 2016 gennemført afprøvninger i 8 danske besætninger, hvor resultaterne var i fin overensstemmelse med resultaterne af universitetsforsøgene, da der her blev fundet en gennemsnitlig reduktion i forekomsten af DD (M2+M4) på 46 % over de 12 mdr., hvor afprøvningen forløb.

Forekomst Af Dd

Figur 2: Samlet resultat af forekomsten af DD hos opdrættet i de enkelte besætninger, der deltog i Vitfoss-afprøvningen af Opdræt Availa samt gennemsnittet af alle besætninger.

Dataindsamlingen er foregået ved en systematisk gennemgang af alle dyr i de enkelte opdrætshold i besætningerne, hvor andelen af hhv. M2 og M4 eller M0 (”raske”) klove blev registreret. Som det ses af figur 2, er der hos de fleste besætninger et løbende fald fra start til slut.

Forløbet i besætning 4 viser et akut udbrud ved evalueringen efter 3 mdr., som kan synes meget voldsomt. Forklaringen er, at besætningen egentligt ikke havde de store problemer inden afprøvningens start, men da det er samme ejer som besætning 3, og hvor der var problemer med DD hos kvierne, kom de med, da der blev blandet foder til opdrættet i begge besætninger på én gang. Det, der så var sket ved 3 måneders evalueringen, var, at besætningens generelle procedurer med hensyn til både klovbeskæringer og klovbade hos kvierne ikke var blevet overholdt i perioden op til evalueringen pga. travlhed med andre gøremål. Konsekvenserne heraf kan ses i resultatet ved 3 måneders gennemgangen, og der blev derfor sat massivt ind med både klovbade og behandlinger af DD, og ved evalueringen 3 måneder senere, altså 6 måneders evalueringen, var niveauet igen næsten nede ved udgangspunktet på 5% forekomst af DD (M2+M4). Forløbet i denne besætning viser tydeligt, at forebyggelse af DD kræver konstant opmærksomhed, og slækkes der på rutinerne med klovbehandlinger og klovbade, kan det hurtigt gå den gale vej.

Besætning nr. 6 oplevede inden afprøvningens start en stor udfordring med DD hos opdrættet, og det var helt ned til en alder på 8-10 mdr., som det ses af startregistreringerne (figur 3). Sammenlignes forekomsten i de forskellige hold så med slutregistreringen ca. 12 mdr. efter start (figur 4), ses det tydeligt, at DD-forekomsten generelt er faldet i alle opdrætshold, men derudover også at de to yngste grupper på 14-16 og 16-18 mdr. faktisk var helt fri for DD ved slutregistreringen.

Besaetning 6 V Start

Figur 3: Startregistreringer fra besætning 6. Forekomsten af DD i de forskellige opdrætshold INDEN afprøvningens start.

Besaetning 6 Ved Afslutning 12 Mdr Senere

Figur 4: Slutregistreringer fra besætning 6. Forekomsten af DD i de forskellige opdrætshold ved afprøvningens afslutning.

 

Da der i afprøvningen ikke er blevet registreret på enkelt dyrs niveau, har det ikke været muligt at lave opfølgning på, om de enkelte dyr, der er fulgt i opvækstperioden, er blevet registreret med klovlidelser, efter at de er blevet malkende køer. Dataudtræk af klovbehandlingsregistreringer fra kvægdatabasen viser dog, at der i samme periode, som afprøvningen er forløbet, har været en gennemsnitlig reduktion på 6.7 % i behandlingen for DD hos de malkende køer i besætningerne. Altså også en positiv udvikling hos de malkende køer i afprøvningsperioden, hvilket universitetsforsøgene tidligere også påviste. Hertil skal tilføjes, at der ikke er tildelt anderledes eller ekstra mineraler til de malkende køer i perioden, end de fik tildelt inden afprøvningens start.

Forekomst Af Dd Hos Malkende Koeer Registreret Ved Klovbeskaering

Figur 5:  Data fra kvægdatabasen. Registrerede behandlinger for DD hos de malkende køer foretaget ved klovbeskæring i afprøvningsperioden. Hhv. for de 8 deltagende besætninger samt gennemsnittet af alle besætninger.

Ønsker du at sætte gang i en effektiv bekæmpelse af DD i din besætning, er det vigtigt, at du får afklaret i hvilke opdrætshold DD forekommer og så starte forebyggelsen fra de yngste af de inficerede dyr. Typisk vil det være omkring 10-12 måneders alderen, men i nogle besætninger er forekomsten registreret helt ned til 6 måneders alderen. Opdræt Availa vil styrke kloven indefra og forebygge DD-problemer ved bl.a. at styrke immunforsvaret.

Følger du så op med en effektiv strategi blandt alle hold af dyr i form af beskæringer og, hvis nødvendigt, også behandling af DD samt fodbade, så er det muligt at få reduceret forekomsten af DD allerede hos kvierne med mere mælk, bedre klovsundhed og mere holdbare dyr, når kvien en dag bliver til en malkeko, som resultat.

Følg nedenstående link og blive klogere på organiske mikromineraler som et effektivt middel mod DD:

https://www.youtube.com/watch?v=E1NrTD7-mJI

Eller kontakt din Vitfoss konsulent og hør om muligheden i netop din besætning.

 

Vitfoss